Paslaugos

Paslaugos

Jeigu švietimo įstaigos teikia viešąsias paslaugas, interneto svetainės srityje „Viešosios ir  (arba) administracinės paslaugos“ nurodomi šių viešųjų paslaugų  pavadinimai. Teikiamų paslaugų pavadinimai sugrupuojami pagal pačios  įstaigos pasirinktus kriterijus. Kiekviename paslaugos aprašyme  nurodomas pavadinimas, koks bus paslaugos rezultatas, pateikiamas  aprašymas interesantui, nurodoma, kokius dokumentus reikia pateikti  norint gauti paslaugą; nurodoma paslaugos suteikimo trukmė, paslaugos  gavėjas, kam skirta paslauga; už paslaugos suteikimą atsakingų asmenų  (ir vadovo) ar įstaigos padalinio kontaktiniai duomenys; paslaugos  teikimą reglamentuojantys teisės aktai, jų pavadinimai su atitinkamomis  nuorodomis į teisės aktų aktualias redakcijas, esančias Lietuvos  Respublikos Seimo ar kitose teisės aktų bazėse; kai paslauga teikiama  atlygintinai, nurodomas valstybės rinkliavų arba atlyginimo už  informacijos teikimą dydis, gavėjas, gavėjo kodas, sąskaitos numeris,  įmokos kodas.