Gimnazijos dokumentai

VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠAS

STRATEGINIS PLANAS 2017-2021 M.

GIMNAZIJOS NUOSTATAI

METINIS VEIKLOS PLANAS 2020 m.

METINIS VEIKLOS PLANAS 2019 M.

ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ PRIĖMIMO KOMISIJOS SUDARYMO

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GIMNAZIJĄ KOMISIJOS DARBO TVARKA

PRIĖMIMO Į VILNIAUS TRAKŲ VOKĖS GIMNAZIJĄ TVARKOS APRAŠAS

VISOS DIENOS MOKYKLOS GRUPIŲ TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ LANKOMUMO TVARKOS APRAŠAS

DALYKŲ MOKYTOJŲ INDIVIDUALIŲ KONSULTACIJŲ TVARKARAŠTIS

MOKINIŲ SOCIALINĖS – PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA

MOKINIŲ PAŽINTINĖS, KULTŪRINĖS, MENINĖS, KŪRYBINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA

SPRENDIMAS DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO 

GIMNAZIJOS UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 2017 M.

MOKYKLINIŲ ASMENINIŲ DAIKTŲ LAIKYMO SPINTELIŲ TAISYKLIŲ APRAŠAS 2017 M.

GIMNAZIJOS LANKYMO MOKINIŲ ATOSTOGŲ IR LAISVU NUO UGDYMO PROCESO METU TVARKA

GIMNAZIJOS VADOVŲ, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ BUDĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS TRAKŲ VOKĖS GIMNAZIJOS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS APRAŠO ĮGYVENDINIMO VILNIAUS TRAKŲ VOKĖS GIMNAZIJOJE TVARKA

MOKINIŲ APŽIŪROS DĖL ASMENS HIGIENOS TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA

DALYKO KEITIMO TVARKA

LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKA

ATLEIDIMO NUO MENŲ PAMOKŲ TVARKA

MIŠRIOS MOKINIŲ SAVIVALDOS NUOSTATAI

MOKINIŲ TĖVŲ INFORMAVIMO IR KOMUNIKAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PATYČIŲ PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

INFORMACINIS LEIDINYS TĖVAMS – PREVENCIJA