Gimnazijos dokumentai

GIMNAZIJOS NUOSTATAI

STRATEGINIS PLANAS 2017-2021 M.

2017-2019 METŲ UGDYMO PLANAS

METINIS VEIKLOS PLANAS

VISOS DIENOS MOKYKLOS TVARKOS APRAŠAS

GIMNAZIJOS UNIFORMOS DĖVĖJIMO TVARKOS APRAŠAS 2017 M.

MOKYKLINIŲ ASMENINIŲ DAIKTŲ LAIKYMO SPINTELIŲ TAISYKLIŲ APRAŠAS 2017 M.

GIMNAZIJOS LANKYMO MOKINIŲ ATOSTOGŲ IR LAISVU NUO UGDYMO PROCESO METU TVARKA

PRIĖMIMO Į VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS MOKYKLAS TVARKOS APRAŠAS

GIMNAZIJOS VADOVŲ, MOKYTOJŲ, PAGALBOS MOKINIUI SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ BUDĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

VILNIAUS TRAKŲ VOKĖS GIMNAZIJOS TARYBOS DARBO REGLAMENTAS

VIDURINIO UGDYMO PROGRAMOS APRAŠO ĮGYVENDINIMO VILNIAUS TRAKŲ VOKĖS GIMNAZIJOJE TVARKA

MOKINIŲ ELGESIO TAISYKLĖS

MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA

MOKINIŲ SOCIALINĖS-PILIETINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKA

DALYKO KEITIMO TVARKA

KULTŪRINĖS, PAŽINTINĖS VEIKLOS TVARKA

LANKOMUMO APSKAITOS IR NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKA

ATLEIDIMO NUO MENŲ, KŪNO KULTŪROS IR KITŲ DALYKŲ PAMOKŲ LANKYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

MOKINIŲ TARYBOS NUOSTATAI

MOKINIŲ TĖVŲ INFORMAVIMO IR KOMUNIKAVIMO TVARKOS APRAŠAS

PATYČIŲ PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS