COVID-19

Algoritmas ugdymo įstaigos vadovui, kaip elgtis, jei ugdymo įstaigos darbuotojas ar mokinys susirgo COVID-19 liga

Bendros rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos

Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19

Pradinio ugdymo rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijosprevencijos

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos

Neformaliojo vaikų švietimo rekomendacijos ir reikalavimai švietimo įstaigoms dėl COVID-19 prevencijos

 

Rekomendacijos dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo ugdymo įstaigose nuo 2020 m. gegužės 18 d.

Informacija tėvams

Plakatas apie rankų higieną  

Gimnazijos COVID-19 situacijų valdymo grupė

Gimnazijos darbo karantinto sąlygomis planas

Gimnazijos veiksmų planas nustačius COVID-19

Nuotolinio mokymo priemoniu planas ir tvarka

Vilniaus PPT darbas karantino metu